« Vina Aspire thay đổi Bộ nhận diện thương hiệu Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Vina Aspire – Navigating Business in Vietnam amidst US-China Tensions

Vina Aspire – As tensions run high between US and China, executives of global firm are reassessing their global strategies. In this tumultuous environment, Fortune 500 firms may be turning to Vietnam as a safe haven from geopolitical uncertainty.

Khi căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc, các giám đốc điều hành của công ty toàn cầu đang đánh giá lại các chiến lược toàn cầu của họ. Trong môi trường hỗn loạn này, các công ty Fortune 500 có thể sẽ chuyển sang Việt Nam như một nơi trú ẩn an toàn khỏi sự không chắc chắn về địa chính trị.

What are the motivating factors driving board room decisions and what challenges may lie ahead?

Các yếu tố thúc đẩy thúc đẩy quyết định và những thách thức có thể nằm ở phía trước là gì?

Two key leaders from KPMG, one from the US and one from Vietnam, share their viewpoints on this extremely timely topic.

Hai nhà lãnh đạo chủ chốt từ KPMG, một từ Mỹ và một từ Việt Nam, chia sẻ quan điểm của họ về chủ đề cực kỳ kịp thời này.

Mark Barnes, Partner for International Corridors and High Growth Markets for KPMG in the US gives practical insights on navigating US trade in high growth markets.

Warrick Cleine, Chairman and CEO of KPMG in Vietnam and Cambodia shares his viewpoint with a lens from Vietnam.

Vina Aspire Co., Ltd. | info@vina-aspire.com | www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

« Liên hệ giữa virus Corona và vấn đề an ninh mạng, bảo mật thông tin cho các Doanh nghiệp Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading IT (information technology) solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.