Vina Aspire cung cấp Giải pháp ngăn chặn các mối đe dọa An ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin

Để xác định và ngăn chặn các mối đe dọa đối với dữ liệu, Vina Aspire tư vấn, cung cấp các giải pháp an ninh mạng, bảo mật, an toàn thộng tin, Doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp sau:

🛡KIỂM TRA THÂM NHẬP:
Kiểm tra thâm nhập (hoặc Pentest) sử dụng một cuộc tấn công mô phỏng được ủy quyền trên hệ thống máy tính để tìm kiếm điểm yếu của bảo mật cho phép tội phạm mạng có thể truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu của nó.

🛡CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG MẠNG:
Chính sách mạng là các quy tắc và hướng dẫn liên quan đến những gì người dùng mạng có thể và không thể làm. Bao gồm các quy định sử dụng nói chung, chính sách mạng tốt sẽ đưa ra các hướng dẫn về:
✔️Sử dụng email, web và Internet
✔️Mật khẩu
✔️Báo cáo sự cố
✔️Truy cập từ xa
✔️Quyền người dùng

🛡TƯỜNG LỬA
Tường lửa là một hệ thống bảo mật phần mềm hoặc phần cứng kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi. Các gói dữ liệu được phân tích để xác định xem chúng có nên được cho phép thông qua hay không.

🛡MẬT KHẨU VÀ TÊN NGƯỜI DÙNG
Mật khẩu được sử dụng để đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập hệ thống. Các chương trình khác nhau có thể yêu cầu độ phức tạp khác nhau của mật khẩu, cũng như độ dài ký tự khác nhau.

🛡PHÁP CHỨNG SỐ
Pháp chứng số là các thủ tục nắm bắt, ghi lại và phân tích các sự kiện mạng để khám phá ra nguồn gốc của các cuộc tấn công bảo mật hoặc các vấn đề khác.

🛡MÃ HÓA
Mã hóa sử dụng các thuật toán để chuyển đổi dữ liệu thành bản mã (văn bản được mã hóa) không thể giải mã được nếu không có loại giải mã.

🛡PHẦN MỀM CHỐNG PHẦN MÊM ĐỘC HẠI
Phần mềm chống phần mềm độc hại kiểm tra lưu lượng truy cập đến và thực hiện quét để bảo vệ hệ thống khỏi sự xâm nhập và lây nhiễm bởi phần mềm độc hại. Phần mềm độc hại mới luôn được tạo ra, vì vậy phần mềm bảo mật cũng cần được cập nhật thường xuyên.

🙅Preventing Security Threats
Vina Aspire – To identify and prevent threats to data, an organization can use:

🛡PENETRATION TESTING:
Penetration testing (or Pentest) uses an authorized, simulated attack on a computer system to look for security weakness that could enable unauthorized access to the system and its data.

🛡NETWORK POLICIES:
Network policies are rules and guidelines concerning what network users can and cannot do. As well as covering general use, a good network policy should set guideline for:
✔️Email, web and Internet use
✔️Passwords
✔️Incident reporting
✔️Remote access
✔️User permissions

🛡FIREWALLS
A firewall is a software or hardware security system that controls incoming and outgoing network traffic. Packets of data are analyzed to determine whether they should be allowed through or not.

🛡PASSWORDS AND USERNAMES
Passwords are used to ensure only authorized users can access the system. Different programs may require different complexities of passwords, as well as different character lengths.

🛡NETWORK FORENSICS
Network forensics is procedures that capture, record and analyze network events to discover the source of security attacks or other problems.

🛡ENCRYPTION
Encryption uses algorithms to convert data into ciphertext (encrypted text) that cannot be decrypted without the decryption type.

🛡ANTI-MALWARE SOFTWARE
Anti-malware software examines incoming traffic and performs scans to protect from malware infiltration and infection. New malware is always being created, so software needs to be updated frequently.

Chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ về an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin, liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire | +84 944004666 | info@vina-aspire.com | www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »