Vina Aspire là Đại lý chính thức được Kaspersky ủy quyền bán các giải pháp Bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin, phòng chống Virus máy tính của Kaspersky tại Việt Nam

Vượt qua những cuộc sát hạnh, những yêu cầu khắc khe về năng lực tổ chức doanh nghiệp, về trình độ kỹ thuật và năng lực tài chính của Kaspersky toàn cầu, Vina Aspire đã trở thành nhà Đại lý chính thức của Kaspersky chuyên bán các giải pháp Bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin, phòng chống Virus máy tính của Kaspersky tại Việt Nam.


Liên hệ mua sản phẩm Kaspersky cho Doanh nghiệp tại Việt Nam: Công ty TNHH Vina Aspire | +84. 944.004.666 | info@vina-aspire.com

Sự hợp tác của Vina Aspire với Kaspersky toàn cầu không chỉ thể hiện rõ khả năng nắm bắt nhanh xu hướng, cũng như tầm quan trọng của công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin trong thời đại ngày nay mà còn chỉ ra rằng Công ty TNHH Vina Aspire đang từng bước khẳng  tầm vóc của chính mình trong lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin tại Việt Nam.

Liên hệ mua sản phẩm Kaspersky cho Doanh nghiệp tại Việt Nam: Công ty TNHH Vina Aspire | +84. 944.004.666 | info@vina-aspire.com

Vina Aspire Co., Ltd.


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.